ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής! Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να είναι όπως παρελήφθησαν και σε άριστη κατάσταση. Προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, σας επισημάνουμε ότι επιστροφές δεν πραγματοποιούνται σε βρεφικά είδη και τρόφιμα.

Πολιτική Επιστροφών (Αγαθά)

Εξωτερικά – Αισθητικά Ελαττώματα

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει τη μη ύπαρξη εξωτερικών ή αισθητικών ελαττωμάτων και, στην περίπτωση που υπάρχουν, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψει στον διανομέα, άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ενώ, σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής, χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και αποδέχεται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση του προϊόντος. Η Επιχείρηση υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του προϊόντος αυτού με άλλο, χωρίς το ελάττωμα. Σε περίπτωση όμως που το προϊόν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμο, σας επιστρέφεται κάθε χρηματικό ποσό που καταβάλλατε κατά την αγορά του, σύμφωνα με την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς εξωτερικά / αισθητικά ελαττώματα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της Επιχείρησης:

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
  2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
  3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Επιχείρηση.
  4. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση.


Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Επιχείρησης θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Επιχείρησης είτε μέσω courier αποκλειόμενου κάθε άλλου τρόπου.

Μετά την επιστροφή του προϊόντος και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή εφόσον είναι εφικτή χωρίς την μείωση της αξίας του προϊόντος, άλλως αντικατάσταση εφόσον είναι διαθέσιμο όμοιο προϊόν, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους, με επιμέλεια της Επιχείρησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η Επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της Επιχείρησης πλέον. Η Επιχείρηση, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Η επιστροφή της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας αποκλείεται εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση "market@e-xpressdelivery.com", ώστε να μας ενημερώσετε για την πρόθεση επιστροφής του προϊόντος ή των προϊόντων που παραλάβατε.
  • Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μη χρησιμοποιημένα, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις που φέρουν (π.χ. ετικέτες) και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία.
  • Μαζί με τα προϊόντα οφείλετε να συμπεριλάβετε και όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο και δελτίο αποστολής ή κάρτα αλλαγής).


Επιστροφή χρημάτων


Όταν παραληφθούν τα προϊόντα, θα ελεγχθούν ως προς την κατάστασή τους και εφόσον τηρούνται οι όροι της πολιτικής επιστροφών της επιχείρησης, θα εκδοθεί άμεσα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας, προκειμένου να το αξιοποιήσετε στην επόμενη αγορά σας (σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρετε στη επόμενη ηλεκτρονική παραγγελία σας, στο πεδίο "Παρατηρήσεις / Σχόλια για τη παραγγελία" ότι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε το ως άνω πιστωτικό σημείωμα αλλά επιστροφή χρημάτων, η επιχείρηση υποχρεούται να σας αποδώσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών το τίμημα που εισέπραξε για τα επιστρεφόμενα προϊόντα και με τον ίδιο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή τους. Συγκεκριμένα:

  • Εάν η εξόφληση έγινε με αντικαταβολή ή κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε, σημειώνοντας τον IBAN και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ): 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ/ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 
ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ:  

ΤΡΑΠΕΖΑ: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ: 
ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: